Σύγκριση k>2 Εξαρτημένων Δειγμάτων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σύγκριση k>2 εξαρτημένων δειγμάτων

Πληροφοριες ενοτητας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής η περίπτωση κατά την οποία στη διάθεσή μας έχουμε τις τιμές μιας μεταβλητής, σε k διαφορετικές αλλά εξαρτημένες πληθυσμιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, μια μέτρηση υπολογίζεται περισσότερες της μιας φοράς για κάθε άτομο ή περίπτωση (η μέτρηση του BMI ενός ατόμου σε πολλές χρονικές στιγμές, η μέτρηση του αριθμού των λευκών σε μια διαχρονική μελέτη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κτλ). Στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να βρεθεί εάν διαφέρουν σημαντικά οι μέσες τιμές της μεταβλητής στους k εξαρτημένους πληθυσμούς. Είναι συχνό φαινόμενο στην ιατρική να συλλέγουμε μετρήσεις του ίδιου χαρακτηριστικού σε περισσότερες χρονικές στιγμές.

Θα παρουσιασθεί τόσο η παραμετρική τεχνική της Aνάλυσης Διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις όσο και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος του Friedman, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να συγκρίνετε περισσότερες από 2 εξαρτημένες ομάδες ως προς τη μέση τους τιμή. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να επιλέγετε εάν θα διενεργήσετε τον παραμετρικό έλεγχο Aνάλυση Διακύμανση για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ή τον μη παραμετρικό έλεγχο του Friedman, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.