Σύγκριση k>2 Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σύγκριση k>2 ανεξάρτητων δειγμάτων

Πληροφοριες ενοτητας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής η περίπτωση κατά την οποία στη διάθεσή μας έχουμε τις τιμές μιας μεταβλητής, σε k διαφορετικές και ανεξάρτητες πληθυσμιακές ομάδες. Στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να βρεθεί εάν διαφέρουν σημαντικά οι μέσες τιμές της μεταβλητής στους k ανεξάρτητους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε εάν οι τιμές της χοληστερίνης (μέσες τιμές) διαφέρουν στους κατοίκους τριών περιοχών της Ελλάδος. Η συγκεκριμένη διαδικασία ουσιαστικά αφορά τη γενίκευση του ελέγχου για δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς.

Θα παρουσιασθεί τόσο η παραμετρική τεχνική της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA) όσο και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος των Kruskal-Wallis, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να συγκρίνετε περισσότερες από 2 ανεξάρτητες ομάδες ως προς τη μέση τους τιμή. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να επιλέγετε εάν θα διενεργήσετε τον παραμετρικό έλεγχο ANOVA ή τον μη παραμετρικό έλεγχο των Kruskal-Wallis, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.