Σύγκριση Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σύγκριση ανεξάρτητων δειγμάτων

Περιληψη ενοτητας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών που προέρχονται από ανεξάρτητα δείγματα. Δυο δείγματα θεωρούνται ανεξάρτητα όταν οι τιμές του ενός δεν εξαρτώνται / σχετίζονται με τις τιμές του άλλου. Για παράδειγμα, καταγράφουμε τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων ανθρώπων με κάποιου είδους λοίμωξη και τον αντίστοιχο αριθμό υγιών ατόμων. Ιατρικό ενδιαφέρον έχει να ελέγξουμε εάν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων διαφέρει μεταξύ των δυο ομάδων. Με την ίδια λογική είναι δυνατό να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα δύο φαρμάκων ή δύο θεραπειών. Για παράδειγμα, μας ενδιαφέρει να μετρήσουμε εάν η ρύθμιση της πίεσης επιτυγχάνεται το ίδιο καλά με δύο διαφορετικά φάρμακα ή ακόμα μας ενδιαφέρει να δούμε την αποτελεσματικότητα ενός χειρουργείου με δύο διαφορετικές μεθόδους.

Στην ενότητα αυτή, αρχικά, θα παρουσιασθεί η περίπτωση που έχουμε δυο ανεξάρτητα δείγματα ενώ στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η περίπτωση που έχουμε περισσότερα από δυο δείγματα. Θα παρουσιασθεί τόσο ο κατάλληλος παραμετρικός όσο και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να διακρίνετε πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε τους παραμετρικούς ελέγχους και πότε τους μη παραμετρικούς ελέγχους για να συγκρίνετε τις μέσες τιμές δυο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων δειγμάτων. Επιπλέον θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε τους ελέγχους αυτούς και να ερμηνεύετε τα αποτελέσματά τους.