Σχέση Μεταξύ Μεταβλητών

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σχέση μεταξύ μεταβλητών

Περιληψη ενοτητας

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η μελέτη της σχέσης που συνδέει τις μεταβλητές. Για παράδειγμα μας ενδιαφέρει εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βάρος ενός ατόμου και στο δείκτη μάζας σώματος ή εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην παχυσαρκία και στις ώρες παρακολούθησης τηλεόρασης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε δυο ποσοτικές μεταβλητές και η σχέση μεταξύ τους ονομάζεται συσχέτιση.

Στην περίπτωση που έχουμε ποιοτικές, για παράδειγμα μας ενδιαφέρει εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φύλο ενός ατόμου και στην εμφάνιση ή όχι εμφράγματος ή εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην εμφάνιση του μικροβίου του έρπη με την εμφάνιση Αλτζχάιμερ, τότε μιλάμε για συνάφεια.

Στην περίπτωση που έχουμε μια ποσοτική και μια ποιοτική μεταβλητή, μας ενδιαφέρει για παράδειγμα εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βάρος και το φύλο ή εάν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και την παρουσία λοίμωξης, τότε το πρόβλημα επιλύεται με τις τεχνικές του ελέγχου υποθέσεων που έχουμε δει σε άλλες ενότητες.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να ξεχωρίζετε τις έννοιες συσχέτιση και συνάφεια. Επιπλέον θα μπορείτε να υπολογίζετε και να αξιολογείτε τον παραμετρικό συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson και τον μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Spearman που αφορούν τη συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών. Τέλος, θα μπορείτε να υπολογίζετε και να αξιολογείτε μέτρα της έντασης της εξάρτησης μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και τις έννοιες του λόγου σχετικών πιθανοτήτων (odds ratio) και του σχετικού κινδύνου (relative risk).