Συνάφεια Ποιοτικών Μεταβλητών

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Συνάφεια ποιοτικών μεταβλητών

Πληροφοριες ενοτητας

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την περίπτωση κατά την οποία στη διάθεσή μας έχουμε ποιοτικές μεταβλητές. Συνήθως μας ενδιαφέρει να συγκρίνουμε δυο ή περισσότερες θεραπευτικές αγωγές, να διερευνήσουμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ποιοτικών μεταβλητών, εάν κάποιος παράγοντας σχετίζεται με κάποιο αποτέλεσμα. Συνήθως τα δεδομένα εμφανίζονται σε μορφή συχνοτήτων και παρουσιάζονται στους λεγόμενους πίνακες συνάφειας. Θα παρουσιασθούν μέτρα της έντασης της εξάρτησης μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και οι έννοιες του λόγου σχετικών πιθανοτήτων (odds ratio) και του σχετικού κινδύνου (relative risk).

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να εξάγετε συμπέρασμα σχετικά με το εάν υπάρχει σχέση (εξάρτηση) μεταξύ δυο ή περισσοτέρων ποιοτικών μεταβλητών. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να αξιολογείτε την ένταση της εξάρτησης μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και να υπολογίζετε και να ερμηνεύετε τις έννοιες του λόγου πιθανοτήτων (odds ratio) και του σχετικού κινδύνου (relative risk).