Περιγραφή Δείγματος

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Περιγραφή δείγματος

Πληροφοριες ενοτητας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η περιγραφική ανάλυση μιας ή περισσοτέρων ποσοτικών ή ποιοτικών μεταβλητών (ηλικία, βάρος, CRP, γGT, κτλ.). Οι τιμές μιας μεταβλητής αυτές καθεαυτές δεν έχουν μεγάλη πρακτική αξία. Αντίθετα, η αξιοποίησή τους μέσω συνεχών κατανομών συχνοτήτων, περιγραφικών μέτρων και διαγραμμάτων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα μας.

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με πίνακες συχνοτήτων κατάλληλα ομαδοποιημένων δεδομένων, τον υπολογισμό και ερμηνεία κατάλληλων περιγραφικών μέτρων (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ) και διαγραμμάτων (ιστόγραμμα, πολύγωνο συχνοτήτων, box plot). Επιπλέον θα παρουσιασθούν οι πίνακες συχνοτήτων και κατάλληλα διαγράμματα, όπως τα ραβδογράμματα και τα κυκλικά διαγράμματα, που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μιας ποιοτικής μεταβλητή (φύλο, τύπος επέμβασης, θεραπευτική ομάδα κτλ).

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να περιγράφετε τα δεδομένα που έχετε συλλέξει. Πιο συγκεκριμένα θα είστε σε θέση να ομοδοποιείται τα δεδομένα και να κατασκευάζεται κατάλληλους πίνακες συχνοτήτων, να υπολογίζετε και να ερμηνεύετε περιγραφικά μέτρα (μέση τιμή, διακύμανση, τυπική απόκλιση κτλ) και να κατασκευάζεται κατάλληλα διαγράμματα (ιστόγραμμα, πολύγωνο συχνοτήτων, box plot).