Εισαγωγή στις Κλινικές Δοκιμές

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές

Περιληψη ενοτητας

Τα τελευταία χρόνια έχει ευρέως αναγνωριστεί ότι κατάλληλα διεξαγμένες μελέτες, οι οποίες ακολουθούν τις αρχές του επιστημονικού πειραματισμού, θα πρέπει να διεξάγονται, προκειμένου να βρεθούν νέες μέθοδοι θεραπείας μιας ασθένειας ή να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων όταν αυτά εφαρμόζονται σε μια ασθένεια. Οι πειραματικές αυτές μελέτες καλούνται κλινικές δοκιμές.

Η Στατιστική διαδραματίζει έναν σπουδαίο ρόλο κατά την οργάνωση και διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής. Πολλές από τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις κλινικές δοκιμές είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες σε πολλές άλλες περιοχές (π.χ. t-test, ANOVA, χ2). Πιο εξειδικευμένες στατιστικές τεχνικές, που χρησιμοποιούνται κυρίως στις κλινικές δοκιμές είναι ο έλεγχος του McNemar, ο έλεγχος των Mantel-Haenszel, η λογιστική παλινδρόμηση και η ανάλυση διασταυρούμενων δοκιμών (crossover trials).

Στην ενότητα αυτή, θα περιγραφούν, αναπτυχθούν και επεξηγηθούν τα πολλά και διάφορα στατιστικά, επιστημονικά αλλά και ιατρικά θέματα, τα οποία εμφανίζονται από την αρχή (σύλληψη ιδέας) μέχρι την ολοκλήρωση μιας κλινικής δοκιμής.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να διακρίνετε τις 4 Φάσεις των κλινικών δοκιμών, να κάνετε τυφλοποίηση και να γνωρίζετε τις στατιστικές τεχνικές ανάλυσης που εφαρμόζονται είτε στις ενδιάμεσες αναλύσεις είτε στην τελική ανάλυση. Επίσης θα γνωρίζετε τα ηθικά ζητήματα που τίθενται κατά τη διενέργεια μιας κλινικής δοκιμής. Επιπλέον θα γνωρίζετε να υπολογίζετε το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται για την διενέργεια της κλινικής δοκιμής σας.