Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιβίωσης

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Ανάλυση επιβίωσης

Περιληψη ενοτητας

Η Ανάλυση Επιβίωσης (Survival Analysis) αναφέρεται στην ανάλυση δεδομένων που αφορούν το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι κάποιο συγκεκριμένο συμβάν. Το συμβάν αυτό συνήθως είναι ο θάνατος. Μπορεί όμως να είναι και η ανάρρωση ή η εμφάνιση κάποιου συμπτώματος. Ο χρόνος όμως μέχρι το συμβάν είναι συνήθως λογοκριμένος με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε την πραγματική του τιμή για κάποιους ασθενείς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για τους λογοκριμένους χρόνους είναι ότι οι χρόνοι αυτοί είναι μεγαλύτεροι από την τιμή που έχει καταγραφεί.

Στα πλαίσια της ενότητας αυτής θα παρουσιασθούν οι βασικές στατιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθεί η κατασκευή πινάκων επιβίωσης, η μη παραμετρική (Kaplan-Meier εκτιμητής) και η ημι-παραμετρική (μοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox) εκτίμηση της συνάρτησης επιβίωσης. Θα παρουσιασθεί επίσης η σύγκριση συναρτήσεων επιβίωσης (log-rank test).

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού αυτής της ενότητας δεν χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις Στατιστικής.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να αναλύετε δεδομένα που αφορούν χρόνο ζωής και επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορείτε να κατασκευάζετε πίνακες επιβίωσης και να εκτιμάτε τη συνάτηση επιβίωσης μέσω του μη παραμετρικου (Kaplan-Meier εκτιμητή) και του ημι-παραμετρικού (μοντέλου αναλογικού κινδύνου του Cox). Επιπλέον θα είστε σε θέση να συγκρίνετε συναρτήσεις επιβίωσης (log-rank test).