Σύγκριση 2 Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Εκπαιδευτικό Portal Βιοστατιστικής

Σύγκριση 2 ανεξάρτητων δειγμάτων

Πληροφοριες ενοτητας

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την περίπτωση κατά την οποία στη διάθεσή μας έχουμε τις τιμές μιας μεταβλητής, σε δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες πληθυσμιακές ομάδες. Στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να βρεθεί εάν διαφέρουν σημαντικά οι μέσες τιμές της μεταβλητής στους δύο ανεξάρτητους πληθυσμούς. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε εάν οι τιμές (μέσες τιμές) των λευκών αιμοσφαιρίων διαφέρουν στους ανθρώπους με λοίμωξη και στους υγιείς ανθρώπους ή εάν ένα φάρμακο έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ένα άλλο, μια θεραπεία καλύτερη από μια άλλη, κτλ.

Θα παρουσιασθεί τόσο ο παραμετρικός έλεγχος t test για δυο ανεξάρτητα δείγματα όσο και ο αντίστοιχος μη παραμετρικός έλεγχος των Mann-Whitney, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα μας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.

Τι πρεπει να γνωριζω;

Για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αυτής δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις.

Τι θα μαθω;

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να συγκρίνετε 2 ανεξάρτητες ομάδες ως προς τη μέση τους τιμή. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να επιλέγετε εάν θα διενεργήσετε τον παραμετρικό έλεγχο t test για δυο ανεξάρτητα δείγματα ή τον μη παραμετρικό έλεγχο των Mann-Whitney, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα σας ακολουθούν την κανονική κατανομή ή όχι.