Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, πριν από την χρήση της Διαδικτυακής Πύλης www.LearnBiostatistics.gr

 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης.

 

Ι.       Προοίμιο

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.LearnBiostatistics.gr (εφ’ εξής: «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός Τόπος» ή «Διαδικτυακή Πύλη» – «ΔΠ») υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Επιπλέον δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τους κανόνες της και θα απέχει από κάθε χρήση της ΔΠ, η οποία είναι παράνομη και αντιτίθεται στα χρηστά ήθη.

 

ΙΙ.      Όροι Χρήσης

Εγγραφή χρηστών/μελών

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ΔΠ συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που εκάστοτε του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες της ΔΠ και β) διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η ΔΠ παρέχει στους χρήστες, υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Η εγγραφή, η ενεργοποίηση του λογαριασμού και η χρήση του υλικού είναι ΔΩΡΕΑΝ. Η διαδικασία εγγραφής στην ΔΠ είναι η συμπλήρωση των στοιχείων του ωα ακολούθως: 1. Όνομα Χρήστη, 2. E-mail, 3. Επάγγελμα, 4. Ειδικότητα 5. Φύλο, 6. Ηλικία, 7. Σπουδές, 8. Πόλη, 9. Γνώσεις Ιατρικής Στατιστικής, 10. Ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, πρέπει ο χρήστης, μετά την καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων του, να ακολουθήσει το link ενεργοποίησης του λογαριασμού, το οποίο θα λάβει αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Οι πληροφορίες που χορηγούνται προς τη ΔΠ και συμπληρώνονται από τους επισκέπτες/χρήστες θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στους ίδιους, με την επιφύλαξη της μεταβίβασής τους και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, Αρχή ή Αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη/χρήστη χρήση αντίκειται στους παρόντες κανόνες χρήσης του, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη/χρήστη καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας (διοικητικής, αστυνομικής, προανακριτικής κ.ά.) που τυχόν διαταχθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι χρήστες/μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως τον διαχειριστή της ΔΠ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Η ΔΠ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.

Η ΔΠ διατηρεί το μονομερές δικαίωμά της, το οποίο τα μέλη αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος της πύλης ή/και των υπηρεσιών της, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης η ΔΠ διατηρεί το μονομερές της δικαίωμα, το οποίο τα μέλη αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα, να διακόπτει, προσωρινά ή αορίστως, τόσο τούς κωδικούς πρόσβασης όσο και το δικαίωμα χρήσης της πύλης σε όσα από τα μέλη κρίνει ότι παραβίασαν το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων όρων.

 

Επεξεργασία λογαριασμού χρηστών/μελών

Τα εργαλεία της ΔΠ που συλλέγουν και αποθηκεύουν αυτοματοποιημένα τα δεδομένα, που εισάγουν οι χρήστες/μέλη, επιτρέπουν οι τελευταίοι να δουν, διορθώσουν και ανανεώσουν τις πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ήτοι κάνοντας εισαγωγή στο προφίλ και πατώντας τον αντίστοιχο υπερ-σύνδεσμο για την προβολή και επεξεργασία των δεδομένων τους.

 

Διαγραφή λογαριασμού χρηστών/μελών

Οι χρήστες/μέλη μπορούν να διαγραφούν από τις υπηρεσίες μελών, στέλνοντας email στο info@learn-biostatistics.gr. Η διαγραφή πραγματοποιείται εντός δυο/τριών εργάσιμων ημερών, από τον διαχειριστή της ΔΠ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής, τα πάσης φύσεως καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τις ενεργές βάσεις δεδομένων της ΔΠ, καθώς και από τα αντίγραφα ασφαλείας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Τέλος, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η ΔΠ του www.LearnBiostatistics.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων.

 

ΙΙΙ.    Περιεχόμενο της ΔΠ

Η ΔΠ www.LearnBiostatistics.gr αποτελεί ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό εργαλείο για την κοινότητα των επιστημόνων υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, κ.λπ.) αλλά και ένα πρωτοποριακό εργαλείο εκπαίδευσης παντός ενδιαφερόμενου για θέματα στατιστικής.

Στόχος της ΔΠ είναι να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της εύληπτο εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τη Βιοστατιστική (Biostatistics) και την Ιατρική Στατιστική (Medical Statistics). Τα ανωτέρω, εύκολα κατανοητά από τους επισκέπτες/χρήστες της ΔΠ, προσφέρονται μόνο για ενημέρωση και προσωπική χρήση τους, χωρίς, ωστόσο, η παρακολούθηση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού να απαιτεί την εκ μέρους τους προηγούμενη απόκτηση εξειδικευμένων μαθηματικών γνώσεων.

Στο εκπαιδευτικό αυτό υλικό, το οποίο συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται, συμπεριλαμβάνονται βασικές πληροφορίες για τις περισσότερες από τις στατιστικές τεχνικές που ευρέως χρησιμοποιούνται σήμερα στην ιατρική και τη φαρμακευτική επιστήμη, καθώς και θεματολογία σχετική με το σχεδιασμό κλινικών δοκιμών. Κατά συνέπεια, ο ενδιαφερόμενος επιστήμονας της υγείας, ως επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ΔΠ, δύναται να εφαρμόσει ακόμα και την πιο προηγμένη στατιστική ανάλυση σε κάποιο από τα δημοφιλέστερα πακέτα λογισμικού, ώστε, με τη δημοσιοποίηση και την ανάρτηση στην ΔΠ του σχετικού επιστημονικού υλικού, να υλοποιούνται οι στόχοι του www.LearnBiostatistics.gr.

Προκειμένου να παρουσιάζονται οι τεχνικές της Βιοστατιστικής στην ΔΠ είναι δυνατό να παρουσιάζονται αμιγώς ιατρικά κείμενα (επιστημονικά ή εκλαϊκευμένα) τα οποία κάνουν χρήση των τεχνικών αυτών προκειμένου να βγάλουν ιατρικά συμπεράσματα για ασθένειες ή/και φάρμακα. Επίσης, στη ΔΠ είναι δυνατό να προσφέρεται υλικό που έχει αναπτυχθεί από πρόσωπα τρίτα, πλην των διαχειριστών της ΔΠ www.LearnBiostatistics.gr. Τα περισσότερα από τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στη ΔΠ είναι υποθετικά και ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι η επίδειξη χρήσης του στατιστικού προγράμματος για τη λύση τους. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα των παραδειγμάτων δεν έχουν καμιά πρακτική αξία.

Για την ανάρτηση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για την παρακολούθηση και του Multimedia εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης (ιατρός, επιστήμονας της υγείας, κ.λπ.) να εγγραφεί προηγουμένως στην παρούσα ΔΠ και να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφηκε και αναλύθηκε ανωτέρω υπό ΙΙ.

 

ΙV.     Περιορισμός ευθύνης της ΔΠ www.LearnBiostatistics.gr – Δήλωση αποποίησης

Γενικά

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται «ως έχει» και η ΔΠ του www.LearnBiostatistics.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η παρούσα ΔΠ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΔΠ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση όλων των παρόντων όρων.

Η χρήση της παρούσας ΔΠ συνεπάγεται χρήση του Διαδικτύου, το οποίο βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου της ΔΠ και, κατά συνέπεια, η ΔΠ δεν φέρει καμία ευθύνη, ιδίως για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, φθορές κ.ά. κάθε είδους δεδομένων ή πληροφοριών που σχετίζονται με τη ΔΠ. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος, αφ’ ενός, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό του και για τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τον συνοδεύουν, αφ’ ετέρου, φέρει ο ίδιος την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της παρούσας ΔΠ και, εκ τρίτου, ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά και για την τυχόν εξόφληση κάθε είδους λογαριασμών και την τυχόν καταβολή τελών/φόρων σε τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κ.ά.), αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε ευθύνης της ΔΠ για όλα τα ανωτέρω.

Ομοίως, η Διαδικτυακή Πύλη του www.LearnBiostatistics.gr δεν εγγυάται ότι ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς», worms, trojan-horses ή άλλων επιζήμιων κωδίκων και άλλων μολυσματικών ή καταστροφικών στοιχείων. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση η ΔΠ.

 

Ειδικότερα Δήλωση Αποποίησης

Σε περίπτωση αποστολής επιστημονικού εκπαιδευτικού υλικού στην παρούσα ΔΠ προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση θα πρέπει τα στοιχεία και το περιεχόμενο του εν λόγω υλικού: (α) να μην αντιβαίνει με τους νόμους, τα χρηστά ήθη και ήθη χρήσης του διαδικτύου, (β) να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη/χρήστη που κάνει τη δημοσίευση ή από τρίτο/τρίτους εν γνώσει του πρώτου και (γ) να μην υπάρχει καμιάς μορφής απαίτηση ιδίως για αμοιβή του επισκέπτη/χρήστη που τα παρέχει.

Τα, κατά τα ανωτέρω, κείμενα (εκπαιδευτικό υλικό, εφαρμογές, επιστημονικές μελέτες, υποδειγματικές στατιστικές αναλύσεις, κλτ), πληροφορίες και παντός είδους κείμενα που παρέχονται καθώς και όλο το αναρτημένο στην ΔΠ εκπαιδευτικό επιστημονικό υλικό εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων τους, δεν αποτελούν υπόδειξη ιατρικής αγωγής ή θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Η ΔΠ του www.LearnBiostatistics.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του Περιεχομένου του, χωρίς όμως, σε καμιά περίπτωση, να εγγυάται, αφ’ ενός, την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και, αφ’ ετέρου, την απουσία ενδεχομένων λαθών και παραλείψεων, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Συνεπώς, η χρήση από τους εν γένει επισκέπτες/χρήστες του Περιεχομένου της ΔΠ και των υπηρεσιών της γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και με αποκλειστική ευθύνη τους, καθώς οι ίδιοι αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

V. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), το οποίο περιεχόμενο –ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς- περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λπ. (εφεξής: Περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της παρούσας ΔΠ και προστατεύεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δίκαιου. Η ΔΠ του www.LearnBiostatistics.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το Περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της ΔΠ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν στη συνέχεια είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους της ΔΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@learn-biostatistics.gr.

 

VI. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ΔΠ υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δίκαιο αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων όρων. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της ΔΠ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το σχετικό εθνικό νομικό πλαίσιο, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.LearnBiostatistics.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα: Όνομα Χρήστη, E-mail, Επάγγελμα, Ειδικότητα Φύλο, Ηλικία, Σπουδές, Πόλη, Γνώσεις Ιατρικής Στατιστικής, Ενδιαφέροντα.

Η παρούσα ΔΠ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης της ΔΠ προς τις σχετικές νόμιμες υποχρεώσεις και μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές.

Η ΔΠ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή της ΔΠ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@learn-biostatistics.gr.

Ωστόσο, η ΔΠ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΠ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ΔΠ.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διαδικτυακός Τόπος της www.Learn-Biostatistics.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι ακολουθούν.

 

 

VII.   Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ΔΠ, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της παρούσας ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς και παρέχονται από αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη και συνεπώς η ΔΠ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους.

 

VIII.  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΠ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει προηγουμένως ενσωματωθεί σε αυτή.

Περαιτέρω, με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές, οι οποίες τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφ’ όσον δεν επιλυθούν εξωδίκως φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Μονομερής Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο επισκέπτης/χρήστης να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσας ΔΠ εκ μέρους του, συνεπάγεται ότι αποδέχεται ρητά αυτές τις αλλαγές και τροποποιήσεις.

 

Προστασία Ανηλίκων

Απαγορεύεται η χρήση της πύλης από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν την από το νόμο απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

H χρήση της παρούσας ΔΠ από επισκέπτες/χρήστες προορίζεται για τους χρήστες που είναι κάτοικοι Ελλάδος ή διαμένουν εντός της αυτής. Ωστόσο, η πρόσβαση ή χρήση της παρούσας ΔΠ μπορεί να μην είναι νόμιμη για τους επισκέπτες/χρήστες που κατοικούν ή διαμένουν σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν οι επισκέπτες/χρήστες επιλέξουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της ΔΠ και του Περιεχομένου αυτής, ενώ κατοικούν ή διαμένουν εκτός Ελλάδας, το πράττουν με δική τους ευθύνη και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται πλήρως και προσηκόντως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της αλλοδαπής.

 

Αποζημίωση

Συμφωνείται ότι οι επισκέπτες/χρήστες της ΔΠ θα αποζημιώνουν πλήρως, ολοσχερώς και προσηκόντως ιδίως τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς παροχής πληροφοριών, τους συνεργάτες, τους διαφημιστές και τους προμηθευτές της παρούσας ΔΠ, σε περίπτωση επέλευσης οποιασδήποτε ζημίας (αποθετικής η θετικής) ή πρόκλησης εξόδων ή υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης σε τρίτους που θα απορρέει: (α) από την εν γένει χρήση του Περιεχομένου της ΔΠ από τους επισκέπτες/χρήστες ή/και (β) την παραβίαση, εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών ή τρίτου προσώπου, που έχει αποκτήσει πρόσβαση στην ΔΠ δια της χρήσης λογαριασμού χρήστη, οποιουδήποτε όρου από τους παρόντες (συμπεριλαμβανομένης ιδίως της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων).

 

Προβλήματα κατά τη χρήση της ΔΠ

Η ΔΠ www.Learn-Biostatistics.gr έχει δοκιμαστεί εκτενώς. Εν τούτοις, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@learn-biostatistics.gr.